Polityka prywatności.

Administratorem danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu, tj. strony www.marekmezyk.pl jest Gold Street sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej,

43-300 Bielsko Biała, ul. Osiedlowa 14, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem  KRS 0000541580 prowadzonym przez Sąd Rejnowy dla miasta Bielsko Biała,

VIII Wydział Gospodarczy, NIP: 645 254 19 73, REGON: 360674722, zwanym dalej Administratorem „Goldstreet” lub właścicielem Serwisu.

Goldstreet zobowiązuje się do ochrony prywatności i danych osobowych. W niniejszej Polityce prywatności omówiono rodzaje danych osobowych, które gromadzimy oraz sposób, w jaki je przetwarzamy.

Czego dotyczy niniejsza Polityka prywatności?

Polityka prywatności dotyczy danych osobowych gromadzonych przez Goldstreet w związku z oferowanymi przez Goldstreet usługami, prowadzonymi rekrutacjami oraz udzielaniem niezbędnych informacji. Dane osobowe obejmują informacje zgromadzone podczas rozmowy telefonicznej, online poprzez stronę marekmezyk.pl oraz goldstreet.com.pl a także poprzez ankiety lub spotkania bezpośrednio z Pośrednikiem Goldstreet.

Niniejsza Polityka prywatności stanowi zatem część warunków korzystania z danej Strony internetowej.

Jakie informacje gromadzimy?

W niniejszej Polityce prywatności termin „dane osobowe” oznacza wszelkie informacje lub fragmenty informacji, które mogą posłużyć do identyfikacji użytkownika pośrednio lub bezpośrednio. Informacje takie zazwyczaj obejmują imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu jak również inne informacje, takie jak adres IP oraz informacje zawarte w przesyłanych wiadomościach.

Dane pozyskujemy bezpośrednio od Użytkownika jak i z innych źródeł.

Goldstreet może pozyskiwać dane osobowe bezpośrednio od Użytkownika poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy. Gromadzone są wtedy takie dane, jak:

· imię i nazwisko

· adres e-mail

· numer telefonu

· informacje zawarte w wiadomości

Informacje, które gromadzimy automatycznie podczas korzystania ze Stron internetowych.

Goldstreet korzysta z ciasteczek i innych narzędzi (np. narzędzi do analiz internetowych), aby automatycznie gromadzić informacje o Użytkowniku podczas korzystania ze Stron internetowych Goldstreet zgodnie z warunkami niniejszej Polityki prywatności oraz obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych.

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona tak, aby akceptować ciasteczka. Ustawienia można zmienić tak, aby ciasteczka były blokowane lub aby otrzymywać komunikat, jeśli ciasteczka będą przesyłane do urządzenia Użytkownika. Jeśli Użytkownik wyłączy obsługę ciasteczek, może mieć to wpływ na przeglądanie stron internetowych Goldstreet, a w szczególności może uniemożliwić korzystanie z części zasobów danej strony.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

Każdy z Użytkowników posiada możliwość skonfigurowania swojej przeglądarki internetowej, tak aby całkowicie wyeliminować możliwość przechowywania plików tekstowych „cookie”.

W jakim celu wykorzystujemy dane osobowe?

Goldstreet wykorzystuje dane osobowe w poniżej wymienionych celach.

·Podane przez Państwa dane podczas bezpośrednich spotkań z pośrednikami lub przedstawicielami Goldstreet, w formularzu kontaktowym na stronie własnej lub stronach partnerów, podczas targów, w mediach społecznościowych wykorzystywane są w celu świadczenia naszych usług, weryfikacji jakości i zadowolenia ze świadczonych usług, zapewnienia kontaktu pomiędzy Państwem a Goldstreet oraz promocji produktów własnych.

·W zależności od decyzji o wyrażeniu zgody przez Użytkownika przy wypełnianiu formularza kontaktowego lub w trakcie spotkania z Agentem Goldstreet np. przy zawieraniu umowy, podane przez Użytkownika dane osobowe mogą być przetwarzane przez Goldstreet, a w szczególności adres poczty elektronicznej, może posłużyć do wysłania przez Goldstreet informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Z 2002 r. Nr 144 poz. 104).

·Informujemy, że dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane w celach marketingowych przez Goldstreet.

·Ponadto, w celu właściwej realizacji świadczonych przez Goldstreet usług oraz jedynie w zakresie udzielonej uprzednio zgody, podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, w tym w celu promocji produktów i usług obecnych i przyszłych partnerów Goldstreet.

·Dane Nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu do preferencji jego gości, a także administrowania Serwisem i jego doskonalenia.

Jak długo przechowujemy dane?

Goldstreet gromadzi dane osobowe w określonym celu i nie przechowuje ich dłużej niż jest to konieczne do realizacji określonego celu, chyba że istnieje obowiązek przechowywania takich danych z uzasadnionych przyczyn biznesowych lub prawnych.

Co do zasady:

·Dane w celach marketingowych Goldstreet przechowuje do momentu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu.

·Dane pozyskane w celu zawarcia i wykonania umowy Goldstreet przetwarza do zakończenia współpracy. Termin ten może być wydłużony o okres przedawnienia roszczeń oraz obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa. W szczególności przepisów księgowych.

·Dane osobowe Użytkownika gromadzone w związku z funkcjonowaniem serwisu Goldstreet przetwarza 5 lat

Aby chronić informacje przed przypadkowym lub zamierzonym zniszczeniem, po usunięciu informacji z naszych serwisów nie usuwamy bezpośrednio kopii zapasowych z naszych serwerów lub informacji z systemów zapasowych.

Podstawa prawna

Goldstreet sp. z o. o. w większości nie gromadzi, nie wykorzystuje i nie ujawnia danych osobowych bez zgody użytkownika. Zgoda użytkownika jest zawsze dobrowolna, a jej niepodanie uniemożliwia realizacji celu w jakim miałaby być wyrażona.

W większości przypadków Goldstreet wyraźnie pyta o zgodę, ale niekiedy zgoda może być wywnioskowana z czynności i zachowania Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. A RODO). Użytkownik:

·wyrażając zgodę w formularzu kontaktowym na stronie www.marekmezyk.pl/ godzi się na przetwarzanie swoich danych w celach marketingowych.

W przypadku kiedy Użytkownik przekaże Goldstreet swoje dane w celu otrzymania oferty, zawarcia czy realizacji umowy to dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane ze względu, iż jest to niezbędne do zawarcia i wykonania umowy której stroną jest Użytkownik (art. 6 ust. 1 list. B RODO).

W związku z tym iż niektóre przepisy prawa, jak przepisy księgowe, nakładają na administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych, to w takim przypadku dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane ze względu na taki obowiązek (art. 6 ust. 1 lit. C RODO)

Jeśli Użytkownik skontaktuje się sam z Goldstreet, wypełni formularz kontaktowy lub w inny sposób nawiąże się relacja między Administratorem a Użytkownikiem, to dane kontaktowe będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. F RODO).

Czasami dane Użytkownika w celach marketingowych mogą być przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. F RODO).

Dane pozyskane ze względu na korzystanie przez Użytkownika ze stron internetowych Administratora są przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. F RODO).

Komu przekazujemy dane osobowe?

Goldstreet zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z Serwisu. Zapewniamy, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące naszych klientów.

Bezpośredni dostęp do danych Użytkownika mogą mieć jedynie upoważnieni pracownicy oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu.

Dostęp do danych osobowych Użytkowników mogą mieć również współpracownicy Goldstreet oraz podmioty świadczące na rzecz Goldstreet usługi informatyczne, z którymi Goldstreet ma zawarte umowy powierzenia.

W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody, dane osobowe Użytkownika mogą być przekazane Podmiotom powiązanym.

Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Ochrona danych osobowych

Goldstreet podejmuje wszelkie uzasadnione środki ostrożności, aby chronić dane osobowe Użytkownika, i wymaga tego samego od wszystkich podmiotów którym dane powierza i które przetwarzają dane w imieniu Goldstreet. Dostęp do danych osobowych jest ograniczony, aby uniemożliwić dostęp osobom nieupoważnionym, zmianę lub nienależyte wykorzystanie danych, oraz jest udzielany pracownikom i współpracownikom Goldstreet wyłącznie na zasadzie udostępniania niezbędnych informacji.

Goldstreet, jako Administrator danych osobowych oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza danych osobowych Użytkownika przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

Goldstreet zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, dostarczane przez firmę hostingową Home.pl z siedzibą w Warszawie, która administruje naszym serwerem. Administrator naszego Serwisu zapewnia pełna ochronę danych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub modyfikacją.

Użytkownik ma prawo powiadomić nas, jeśli:

·pragnie otrzymać informacje o swoich danych osobowych, które Goldstreet przetwarza,

·pragnie sprostować, zaktualizować lub usunąć swoje dane osobowe znajdujące się w ewidencji Goldstreet,

·pragnie wnieść sprzeciw lub żądać, aby zostało ograniczone przetwarzanie jego danych,

·pragnie aby jego dane zostały przeniesione do innego administratora,

·pragnie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co jednak nie będzie wpływało na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ponad to, informujemy, iż Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Organu Nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ograniczenie odpowiedzialności

Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów podmiotów innych niż Goldstreet, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje odpowiedzialności partnerów Goldstreet oraz Podmiotów powiązanych za naruszenie celu i zakresu udostępnionych danych osobowych oraz naruszenia obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Kontakt.

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności należy kierować na adres: biuro@goldstreet.com.pl lub do Inspektora Danych Osobowych

Zmiany Polityki prywatności.

Niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianom, zaś jej zaktualizowana wersja zostanie umieszczona na Stronach internetowych Goldstret i innych firm z Grupy Goldstreet. Zachęcamy do częstego odwiedzania strony, aby dowiedzieć się, w jaki sposób Goldstreet przetwarza dane osobowe.