Polityka Prywatności

wersja obowiązująca od 06.12.2023 r.

Poufność danych i ochrona prywatności naszych Klientów stanowi dla nas kwestię priorytetową. Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).

Poniżej znajdziesz informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z:

 • korzystaniem przez Ciebie z naszej infolinii,
 • kontaktowaniem się z nami w inny sposób,
 • faktem bycia naszym kontrahentem lub reprezentantem naszego kontrahenta,
 • przesyłaniem nam żądań w sprawie realizacji Twoich praw dotyczących przetwarzania danych osobowych,
 • korzystaniem z naszej strony internetowej dostępnej pod adresem https://marekmezyk.pl/,
 • odwiedzaniem naszych profili w mediach społecznościowych,
 • otrzymywaniem od nas informacji marketingowych.

Administrator

Administratorem Twoich danych osobowych w powyższych przypadkach jest GOLDSTREET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. z siedzibą w Bielsko-Biała (43-300) przy ul. Osiedlowa 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Gliwice X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000541580, posiadająca numer REGON: 360674722, NIP: 6452541973 oraz kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł. w całości opłacony (dalej „Administrator”).

Z Administratorem możesz się skontaktować:

 • listownie na adres spółki: ul. Osiedlowa 14, 43-300 Bielsko-Biała,
 • mailowo pod adresem e-mail: marekmezykbiuro@gmail.com,
 • telefonicznie pod numerem: +48 519 154 316

Twoje osobowe przetwarzane są w celach:

 • zapewnienia prawidłowego przebiegu rozmów prowadzonych z Klientami za pośrednictwem systemu infolinii, utrwalanych w formie nagrania – w oparciu o wyrażoną przez Ciebie dobrowolną zgodę na nagrywanie rozmowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
 • dążenia do zawarcia umowy z Administratorem w zakresie świadczenia usług pośrednictwa finansowego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, jakimi są m.in. podniesienie bezpieczeństwa i poprawy jakości obsługi Klientów, ograniczenie możliwości dopuszczenia naruszenia obowiązującego prawa lub norm współżycia społecznego przez osoby dokonujące połączenia, a także przez osoby odbierające takie połączenia, zabezpieczenie materiału dowodowego (w tym ustalenie sprawcy naruszenia) pozwalającego na wyjaśnienie, czy miało miejsce w/w naruszenie, zapewnienie ochrony danych osobowych osób dokonujących połączenia, a także danych osobowych innych osób, o których mowa w czasie połączenia, umożliwienia obiektywnej oceny realizacji uprawnień przysługujących osobom dokonującym połączeń, w celu obsługi zgłoszenia dokonanego za pośrednictwem infolinii, a dotyczącego wszelkich innych kwestii niż określone w punkcie powyżej, ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń oraz tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, dopasowania treści usług Administratora do Twoich potrzeb, zapewnienia bezpieczeństwa tych usług, a także ich ciągłe udoskonalanie oraz rozpatrywanie zapytań i reklamacji produktów i usług Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

W przypadku, gdyby przetwarzanie Twoich danych osobowych miało nastąpić w innym celu niż wskazane powyżej, każdorazowo odbywać się to będzie po uprzednim uzyskaniu Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie i w celu wskazanym w tej zgodzie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane, w związku z czym:

 • w przypadku przetwarzania na podstawie udzielonej zgody – Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu otrzymania informacji o wycofaniu zgody, a przypadku, gdy zgoda nie zostanie wycofana – przez okres 3 miesięcy od momentu podjęcia próby nawiązania kontaktu poprzez infolinię;
 • gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy cywilnoprawnej, będziemy przetwarzać dane do czasu upływu ewentualnych terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy oraz z zastrzeżeniem właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • przez okres, który jest niezbędny do ochrony naszych interesów jako administratora danych,
 • w odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu, aż zgłosisz swój sprzeciw.

Przetwarzanie danych osobowych w związku z kontaktem mailowym, pocztowym lub telefonicznym z Administratorem

W przypadku, gdy kontaktujesz się z nami mailowo, pocztą tradycyjną lub telefonicznie, dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie w zakresie Twojego imienia, nazwiska, danych kontaktowych i innych informacji podanych przez Ciebie.

Twoje dane osobowe są w tym przypadku przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na analizie przesłanego przez Ciebie zapytania lub zgłoszonej sprawy oraz w celu udzielenia odpowiedzi (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Twoje dane osobowe przetwarzamy przez okres ważności naszego prawnie uzasadnionego interesu albo do czasu, aż zgłosisz swój sprzeciw.

Przetwarzanie danych osobowych kontrahentów lub osób ich reprezentujących

Jeśli zawieramy z Tobą umowę jako naszym kontrahentem, dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie i przetwarzamy je w następujących celach:

 • zawarcia z Tobą umowy i jej wykonywania (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • bieżącego kontaktu w sprawie realizacji umowy, zapobiegania oszustwom, utrzymywania relacji biznesowych, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • realizacji ciążących na Administratorze obowiązków prawnych z zakresu podatków i rachunkowości w szczególności: prowadzenia księgowości, rozliczenia podatków, archiwizacji danych na potrzeby księgowe (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości);
 • ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków prawnych jest obowiązkowe i wynika z przepisów podatkowych i ustawy o rachunkowości. Podanie danych osobowych w celu zawarcia umowy jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia tej umowy i jej realizacji.

Dane osobowe są przechowywane przez okres realizacji umowy, a następnie do czasu ustania obowiązku ustawowego przechowywania danych (5 lat od zakończenia roku podatkowego) oraz do upływu okresu przedawnienia roszczeń.

Jeśli nasz kontrahent (zarówno będący osobą fizyczną, jak i spółką lub innego rodzaju podmiotem) jest reprezentowany przez Ciebie lub zostałeś przez niego wyznaczony do bieżących kontaktów w związku z zawarciem i realizacją umowy, Twoje dane osobowe otrzymujemy od tego kontrahenta lub bezpośrednio od Ciebie.

Przetwarzamy wówczas Twoje dane identyfikacyjne (np. imiona, nazwiska, nazwę podmiotu, który reprezentujesz lub z którym współpracujesz, nazwę stanowiska/nazwę pełnionej funkcji, zakres spraw, którymi się zajmujesz), dane dotyczące udzielonego umocowania (np. data udzielonego umocowania, rodzaj i zakres udzielonego umocowania), dane kontaktowe (np. numer służbowego telefonu, email).

Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

 • w celu zawarcia umowy pomiędzy kontrahentem a nami i jej wykonywania, a w szczególności weryfikacji Twojego umocowania do zawarcia umowy w imieniu kontrahenta oraz kontaktu z Tobą jako osobą kontaktową w związku z wykonywaniem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego zarówno przez nas, jak i kontrahenta, którym jest umożliwienie nam sprawnego bieżącego wykonywania umowy oraz umożliwienie weryfikacji Twojego umocowania do zawarcia umowy w imieniu kontrahenta;
 • w celu dokonania rozliczeń podatkowych i prowadzenia dokumentacji księgowej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), tj. przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełniania obowiązków prawnych, a wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości;
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy kontrahentem a nami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów;
 • w celu nawiązania lub utrzymywania relacji biznesowych z kontrahentem, za Twoim pośrednictwem, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Jeśli przekazujesz nam swoje dane osobowe bezpośrednio, jest to dobrowolne, przy czym niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy i nawiązania relacji biznesowych. Niepodanie danych osobowych skutkuje niemożliwością zawarcia i wykonywania powyższej umowy, jak również utrzymywania relacji biznesowych.

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej, w szczególności przez okres utrzymywania relacji biznesowych i realizacji umowy zawartej z kontrahentem, a następnie będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa (np. prawa podatkowego – 5 lat od zakończenia roku podatkowego).

Przetwarzanie danych w związku z przesyłaniem wniosków dotyczących realizacji praw wynikających z RODO

Przysługują Ci określone prawa w związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych (informację na ich temat znajdziesz niżej w Polityce prywatności), możesz więc do nas kierować korespondencję w sprawie realizacji tych praw. W związku z taką korespondencją przetwarzamy Twoje dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, oraz inne dane podane przez Ciebie lub inną osobę, która w Twoim imieniu przesyła wniosek o realizację Twoich praw na podstawie RODO. W przypadku, gdy wniosek nie jest przesyłany bezpośrednio przez Ciebie, lecz przez pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego, przetwarzamy dodatkowo dane dotyczące tego pełnomocnika lub przedstawiciela, tj. ich dane identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz dane dotyczące rodzaju umocowania.

Dane osobowe wnioskodawców są przetwarzane przez nas w następujących celach:

 • na potrzeby prowadzenia kontaktu i korespondencji w sprawie przesłanego wniosku dotyczącego realizacji praw na podstawie RODO (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), gdyż przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na mocy art. 12 ust. 1-3 RODO;
 • w celu archiwizacji korespondencji prowadzonej w sprawie obsługi przesłanego wniosku dotyczącego realizacji praw na podstawie RODO, do celów dowodowych i wykazania, że w terminie ustosunkowaliśmy się do przesłanego wniosku, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zgłoszonego żądania.

Dane osobowe są przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji, a następnie będą archiwizowane w celach dowodowych do upływu okresu przedawnienia roszczeń.

Przetwarzanie danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony internetowej i stosowaniem przez nas plików cookie

Korzystając z plików cookie na naszej stronie internetowej (co zostało szczegółowo opisane poniżej), przetwarzamy Twoje dane osobowe do celów analitycznych, marketingowych i innych, w zależności od tego, na które pliki cookie została nam udzielona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Dane są przechowywane do czasu wycofania przez Ciebie zgody.

Przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzeniem profili w mediach społecznościowych

Administrator prowadzi profile w następujących mediach społecznościowych:

Facebook – https://www.facebook.com/Marekfinanse

Instagram – https://www.instagram.com/marekmezykfinanse/

W związku z prowadzeniem powyższych profili pozyskujemy Twoje dane osobowe w związku z dokonaniem przez Ciebie subskrypcji naszych fanpage’y lub kanałów w mediach społecznościowych (kliknięcie ikony „Lubię to”, „Obserwuj”, „Subskrybuj” itp.), opublikowaniem przez Ciebie komentarza pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u lub kanale, a także w związku z przesłaniem nam wiadomości za pośrednictwem portalu społecznościowego. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w szczególności w poniższym zakresie:

 • Twój identyfikator użytkownika (może zawierać imię i nazwisko);
 • Twoje dane identyfikacyjne i inne informacje w zakresie opublikowanym przez Ciebie na własnym profilu na danym portalu społecznościowym;
 • zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać Twój wizerunek);
 • inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) zamieszczone przez Ciebie dobrowolnie pod naszymi postami;
 • treść komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej z Tobą za pośrednictwem danego portalu społecznościowego;
 • dane statystyczne dotyczące odwiedzin naszych profili lub kanałów w mediach społecznościowych.

W związku z powyższym przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • prowadzenia profilu lub kanału w mediach społecznościowych, na warunkach oraz na zasadach określonych przez operatorów tych portali społecznościowych i informowania za jego pomocą o aktywności, usługach, wydarzeniach, które organizujemy, dzielenia się wiedzą, a także w celu budowania i utrzymania społeczności oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisów społecznościowych (komentarze, chat, wiadomości, w tym zapisy na wydarzenia), co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • prowadzenia analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z profili w mediach społecznościowych, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

W przypadku korzystania z funkcji statystyk na portalu Facebook, my i Meta Platforms Ireland Limited pełnimy funkcję współadministratorów danych przetwarzanych na potrzeby statystyk. Uzgodnienia między współadministratorami, określające zakresy odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych, znajdziesz tutaj: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Według nich, Meta Platforms Ireland Limited przejęło podstawową odpowiedzialność zgodnie z RODO za przetwarzanie danych na potrzeby statystyk oraz za wypełnienie wszystkich stosownych zobowiązań w ramach RODO.

Śledzenie aktywności na stronach internetowych może mieć miejsce niezależnie od tego, czy jesteś zalogowany lub zarejestrowany na portalu społecznościowym. Zaznaczamy, że nie mamy żadnego wpływu na śledzenie aktywności w Internecie stosowane przez dany portal społecznościowy i nie możemy go np. wyłączyć.

Szczegółowe informacje na temat śledzenia aktywności możesz znaleźć w politykach prywatności operatorów portali społecznościowych. Co do statystyk, które otrzymujemy od operatorów, mamy na nie ograniczony wpływ. Jeśli jesteś zalogowanym / zarejestrowanym użytkownikiem danego portalu społecznościowego, zweryfikuj swoje ustawienia prywatności, aby odpowiadały Twoim preferencjom.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Informacje, które znajdują się w wiadomościach prywatnych przesyłanych nam za pośrednictwem portali społecznościowych, będą przechowywane do czasu usunięcia Twojego profilu użytkownika na portalu społecznościowym lub do czasu zrealizowania naszego prawnie uzasadnionego interesu bądź wniesienia przez Cienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

W przypadku informacji posiadanych przez nas w ramach udostępnionych przez Ciebie komentarzy, będą one dostępne na naszym profilu lub kanale do czasu usunięcia ich przez Ciebie.

Dane osobowe gromadzone przez dany portal społecznościowy tj. historia wpisów, historia aktywności i wysyłanych wiadomości, podlegają przechowywaniu na zasadach określonych regulaminem danego portalu społecznościowego.

Dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających nasze profile w mediach społecznościowych, będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w danym serwisie społecznościowym zgodnie z jego regulaminem.

Pamiętaj, że poza nami administratorem Twoich danych osobowych jest operator danego portalu społecznościowego, z którego korzystasz i za jego pośrednictwem odwiedzasz nasz profil. Zapoznaj się dodatkowo z regulaminem i polityką prywatności portalu społecznościowego, z którego korzystasz i za pośrednictwem którego odwiedzasz nasz profil.

Przetwarzanie danych osobowych w związku z wysyłką informacji marketingowych drogą elektroniczną

W przypadku, gdy wyrazisz zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną (poprzez e-mail lub SMS) od GOLDSTREET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. z siedzibą w Bielsko-Biała, ofert promocyjnych, informacji o własnych produktach i usługach spółki oraz innych informacji marketingowych lub ewentualnie ofert promocyjnych, informacji o własnych produktach i usługach spółki oraz innych informacji marketingowych podmiotów powiązanych z GOLDSTREET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. z siedzibą w Bielsko-Biała, na podany przez Ciebie adres e-mail lub numer telefonu, Twoje dane osobowe przetwarzamy w celach marketingowych. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne).

Podanie danych jest dobrowolne i w każdej chwili istnieje możliwość wycofania zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które odbywało się na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgoda może być wycofana poprzez kliknięcie w link w otrzymanej wiadomości marketingowej lub kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

Dane są przechowywane w powyższym celu do czasu wycofania przez Ciebie zgody.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą:

 • upoważniony do tego personel Administratora;
 • podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora dla wypełnienia celów, dla jakich dane te są zbierane (w szczególności podmioty dostarczające rozwiązania IT oraz świadczące usługi IT i wsparcia technicznego lub marketingowego); podmioty te muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Podmioty te będą miały dostęp do danych osobowych tylko w zakresie niezbędnym do realizacji spoczywających na nich zadań;
 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • w przypadku przetwarzania danych w ramach profili w mediach społecznościowych odbiorcami będą operatorzy tych portali, jak również osoby odwiedzające nasze profile w mediach społecznościowych.

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Z uwagi na to, że Administrator korzysta z narzędzia Google Analytics, jak również prowadzi profile w mediach społecznościowych, dane osobowe mogą być przekazywane przez Google lub operatora danego portalu społecznościowego poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do USA. W tym przypadku, Google lub operator sieci społecznościowej jest zobowiązany do stosowania odpowiednich zabezpieczeń, w szczególności standardowych klauzul umownych UE. W takim przypadku użytkownik może zażądać kopii tych odpowiednich zabezpieczeń od Google lub operatora portalu społecznościowego.

Administrator wskazuje, że więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez Google oraz operatorów portali społecznościowych znajduje się w ich politykach prywatności:

Facebook – https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation/

Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875/?maybe_redirect_pol=0

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji opartych wyłącznie o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie.

Przysługujące Ci prawa

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, w tym otrzymania kopii danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych, w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy w sposób zautomatyzowany,
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prośbę o realizację przysługujących praw można złożyć na dane kontaktowe podane na wstępie.

Ponadto, w przypadku uznania przez Ciebie, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza RODO, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegółowe informacje jak złożyć skargę znajdziesz tutaj: https://uodo.gov.pl/pl/83/155).

Pliki cookies

W zależności od Twoich ustawień na naszej stronie internetowej, oprócz plików cookies niezbędnych z technicznego punktu widzenia, możemy używać plików cookies w celach statystycznych, analitycznych lub reklamowych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe zawierające informacje o aktywności użytkownika na stronie Internetowej i przechowujące je na urządzeniu, z którego użytkownik uzyskuje dostęp do strony Internetowej.

Zgodnie z obowiązującym prawem, możemy przechowywać pliki cookies na Twoim urządzeniu, jeżeli jest to niezbędne do funkcjonowania serwisu (te pliki cookies są opisane poniżej jako niezbędne). Do korzystania z wszelkich innych rodzajów plików cookie (w szczególności analitycznych lub reklamowych) potrzebujemy Twojej zgody.

Ściśle niezbędne pliki cookie NIE wymagają zgodnie z prawem uprzedniej zgody użytkownika. Są one automatycznie instalowane na Twoim urządzeniu, gdy wchodzisz na naszą stronę internetową lub dokonujesz na niej określonych wyborów. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w tym do wykonywania pewnych zadań, takich jak na przykład realizacja usług zamówionych przez Ciebie za pośrednictwem strony internetowej. Te pliki cookie nie są usuwane po zakończeniu przeglądania witryny, ale mają ograniczony okres ważności.

Jeżeli wyrazisz na to zgodę podczas pierwszej wizyty na naszej stronie internetowej lub później poprzez panel ustawień plików cookies dostępny na dole naszej strony („Ustawienia Cookies”), będziemy również używać innych plików cookies, na które wyraziłeś zgodę.

W każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies, korzystając z panelu ustawień cookies dostępnego na dole strony internetowej pod przyciskiem „Ustawienia Cookies”,

Zmiany w polityce prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności może być aktualizowana w przypadku zmiany przepisów prawa, które mają wpływ na przetwarzanie Twoich danych osobowych, a także w przypadku wprowadzenia przez nas zmian w zakresie przetwarzania danych osobowych.