REGULAMIN USŁUG „FORMULARZ KONTAKTOWY”

wersja obowiązująca od dnia 06.12.2023

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy dokument określa zasady korzystania z usług formularzy kontaktowych (dalej: „Usługi”), dostępnych na stronie internetowej www.marekmezyk.pl (dalej „Strona internetowa”), a tym samym stanowi regulamin (dalej: „Regulamin”) określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z wymaganiami art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 ze zm.).

2. Usługodawcą jest GOLDSTREET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bielsko-Biała, ul. Osiedlowa 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Gliwice X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000541580, posiadająca NIP: 6452541973, REGON: 360674722 oraz kapitał zakładowy w wysokości 5 000,00 zł w całości opłacony (dalej „GOLDSTREET” lub „Spółka”).

3. Z Usługi mogą korzystać osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (dalej „Użytkownik”), na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

4. Rozpoczęcie korzystania z Usługi wymaga uprzedniej akceptacji niniejszego Regulaminu przez Użytkownika.

5. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi następuje z chwilą przesłania wiadomości do Spółki za pomocą dedykowanego formularza (kliknięcie w pole „Wyślij wiadomość”) lub zakończenia korzystania przez Użytkownika z Usług bez ostatecznego przesłania ww. opinii o Ekspercie.

II. Opis Usług

1. Usługi obejmują możliwość przesłania Spółce wiadomości za pomocą dedykowanych formularzy dostępnych w różnych miejscach na Stronie internetowej i ewentualnego zamówienia kontaktu telefonicznego ze strony Spółki. Wysłanie wiadomości przy użyciu formularza kontaktowego wymaga wypełnienia pól oznaczonych gwiazdką (pola wymagane), wpisania treści wiadomości, potwierdzenia akceptacji Regulaminu, oraz kliknięcia w pole „Wyślij”

2. Usługa jest świadczona bezpłatnie.

3. Niezależnie od wskazanej w pkt. 2 zasady nieodpłatności Usługi, Użytkownik w przypadku korzystania z Usługi, ponosi koszty związane z korzystaniem z sieci Internet, z której korzysta. Koszty połączenia z siecią Internet odpowiadają stawkom operatora sieci Użytkownika.

III. Warunki techniczne korzystania z Usługi

1. W celu prawidłowego korzystania z Usług niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:

a) posiadanie zainstalowanej i uruchomionej dowolnej przeglądarki internetowej w aktualnej wersji;
b) posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu, z systemem Windows 7 lub nowszym, OS X 10.8 lub nowszym (komputer), Android 5.0 lub nowszym, IOS 9.0 lub nowszym, Windows Phone 10 lub nowszym (urządzenie mobilne);
c) dodatkowo w używanej przeglądarce internetowej powinna być włączona obsługa plików cookies.

2. Spółka zastrzega sobie prawo do prowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych na stronie internetowej, na której udostępnione są Usługi, mogących powodować tymczasowe utrudnienia lub uniemożliwienie Użytkownikowi korzystanie z Usług.

3. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego Użytkownika przez niepożądane oprogramowanie, także takie którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód. W celu uniknięcia zagrożeń związanych z niechcianym zainfekowaniem systemu informatycznego rekomendowane jest zainstalowanie oprogramowania antywirusowego na urządzeniu, z którego Użytkownik korzysta. Zaleca się, aby program antywirusowy był stale aktualizowany, niezwłocznie po ukazaniu się aktualizacji możliwych do zainstalowania. Dodatkowo zaleca się, aby Użytkownik miał uruchomioną na urządzeniu zaporę systemową. Poza zagrożeniami wynikającymi z zainfekowania systemu informatycznego, wśród możliwych zagrożeń znajdują się także ataki hackerów. GOLDSTREET oświadcza, iż stosuje zabezpieczenia mające na celu uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie włamania się do systemu informatycznego Spółki.

IV. Prawa autorskie

1. Zarówno układ treści zawarty w Usługach, jak i poszczególne ich części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do przestrzegania praw autorskich przysługujących Spółce.

2. Zawartość Usług może być przez Użytkowników wykorzystywana tylko do celów osobistych. Korzystanie z materiałów opublikowanych w ramach Usług w celu innym niż do użytku osobistego, a więc do kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w całości lub w części odbywa się na ogólnych zasadach prawa prasowego i autorskiego.

3. Wszelkie znaki towarowe, handlowe, firmowe, które występują w Usługach podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.
4. W przypadku wystąpienia szkody z powodu naruszenia którejkolwiek z powyższych zasad przez Użytkownika, GOLDSTREET ma prawo dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

V. Reklamacje

1. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację dotyczącą Usług pisemnie na adres: GOLDSTREET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Osiedlowa 14, 43-300 Bielsko-Biała lub pocztą elektroniczną na adres email: marekmezykbiuro@gmail.com

2. Spółka udzieli odpowiedzi na reklamację Użytkownika w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania na papierze lub innym trwałym nośniku.

3. Zaleca się podanie przez Użytkownika w opisie reklamacji: okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych umożliwiających udzielenie odpowiedzi na reklamację.

4. Wszelkie spory lub roszczenia związane z korzystaniem z usługi Porównywarki rozstrzygane będą w drodze porozumienia, a w przypadku niemożności jego osiągnięcia przez sąd powszechny w Rzeczypospolitej Polskiej, a prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo polskie, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Użytkownika będącego konsumentem ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy między GOLDSTREET a Użytkownikiem, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku dokonania wyboru.

5. Żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

6. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Użytkownik może złożyć skargę, w celu rozwiązania ewentualnego sporu z Kancelaria, za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Platforma ODR dostępna jest pod adresem – https://ec.europa.eu/consumers/odr/).

VI. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest GOLDSTREET.

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej „RODO”).

3. Z administratorem można się kontaktować, wysyłając list na adres siedziby spółki lub poprzez e-mail: marekmezykbiuro@gmail.com.

4. Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

a) w celu realizacji Usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną);
b) w celu bieżącego kontaktu w sprawie realizacji Usług oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
c) w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

5. Podanie danych osobowych w celu realizacji Usług jest dobrowolne, lecz niezbędne do ich świadczenia. Dane osobowe są przechowywane przez czas realizacji danej Usługi.

6. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika są:

a) upoważniony do tego personel administratora;
b) podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora dla wypełniania celów dla jakich te dane są zbierane, w szczególności podmioty świadczące na jego rzecz usługi: informatyczne, techniczne, telekomunikacyjne, organizacyjne umożliwiające obsługę infolinii – w zakresie niezbędnym do realizacji zleconych usług, wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora;
c) odbiorcami mogą być także organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

7. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane podmiotom z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, tj. do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

8. Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

9. Użytkownikowi przysługuje prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Użytkownik ma możliwość wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

10. Jeśli Użytkownik ma zastrzeżenia co do tego, jak przetwarzane są jego dane osobowe ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

VII. Pliki cookies

1. W ramach świadczenia Usług są używane niewielkie pliki zwane cookies lub podobne technologie. Pliki te są zapisywane przez serwer na urządzeniu Użytkownika.

2. Pliki cookies mogą być:

a) plikami sesyjnymi, co oznacza, że są używane do momentu opuszczenia usługi Porównywarki przez Użytkownika, lub do momentu zamknięcia przez niego przeglądarki internetowej;
b) plikami stałymi, co oznacza, że pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w ich parametrach lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika.

3. Pliki cookies są wykorzystywane przez Spółkę w celu umożliwienia prawidłowego korzystania z Usługi (niezbędne pliki cookies).

4. Na wykorzystywanie niezbędnych plików cookies GOLDSTREET nie potrzebuje zgody Użytkownika. Na wykorzystywanie innych plików cookies przez Spółkę Użytkownik może wyrazić zgodę przy pierwszych odwiedzinach Strony internetowej, na której świadczona jest Usługa.

5. Zmiana preferencji dotyczących ustawień plików cookies może być dokonana przez Użytkownika w każdym momencie poprzez wywołanie banneru „Ustawienia cookies” dostępnego na dole Strony internetowej. Możliwe jest także dokonanie zmiany ustawień przeglądarki.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Regulamin udostępniony jest na stronie internetowej marekmezyk.pl/regulamin/ w sposób, który umożliwia jego wyświetlenie, pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

2. Spółka może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:

a) zmiany warunków korzystania z Usług, niepogarszającej sytuacji Użytkownika w porównaniu do dotychczasowej;
b) konieczności aktualizacji danych Spółki;
c) zmiany sposobu świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną związanej z pojawieniem się nowych funkcjonalności lub usunięciem dotychczasowych;
d) zmiany przepisów obowiązującego prawa, która reguluje prowadzenie działalności przez GOLDSTREET lub która ma wpływ na wzajemne prawa i obowiązki Spółki i Użytkownika lub wydania wyroku lub decyzji, która może mieć wpływ na prowadzenie działalności przez GOLDSTREET, a w następstwie na wzajemne prawa i obowiązki Spółki oraz Użytkownika;
e) zmiany sposobu funkcjonowania usług świadczonych drogą elektroniczną, wynikającej z obiektywnych i niezależnych przyczyn natury technicznej lub technologicznej.

3. Spółka zawiadomi o zmianie Regulaminu publikując jego nową wersję na stronie internetowej marekmezyk.pl/regulamin/, chyba że co innego będzie wynikało z przepisów obowiązującego prawa lub decyzji organu lub sądu.

4. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w każdym czasie, jeśli nie akceptuje treści nowej wersji Regulaminu poprzez skontaktowanie się ze Spółką drogą mailową na adres marekmezykbiuro@gmail.com.